OTRZYMANIE SUBWENCJI TO POŁOWA DROGI DO ZATRZYMANIA CZĘŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH.

W związku z okolicznością, iż wielu przedsiębiorców otrzymało już subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR (Polskiego Funduszu Rozwoju) obecnie niezwykle istotne jest zweryfikowanie wymogów typowo formalnych, jakie należy spełnić, aby nie zaistniała konieczność dokonania zwrotu wcześniej pobranych kwot.

Z informacji podawanych przez PFR wynika, iż łącznie mikro, średni i mali przedsiębiorcy otrzymali subwencję w kwocie 35,8 mld złotych na całkowitą wartość finansowania opiewającą na 75 mld złotych. Pytanie – jakie kwoty z pobranych subwencji finansowych ostatecznie zwrócą przedsiębiorstwa będące ich beneficjentami?

Żywię głęboką nadzieję, iż przedsiębiorcy, którzy obecnie rzeczywiście potrzebują udzielonego wsparcia nie będą musieli „oddawać” subwencji w całości, w szczególności z powodu niedochowania zakreślonych terminów przez PFR do przedłożenia wymaganych dokumentów. W tym celu podaję najistotniejsze informacje, mające uświadomić i wspomóc firmy w zatrzymaniu subwencji w możliwie maksymalnej dla nich wysokości.

W pierwszej kolejności pragnę zaznaczyć, iż zgodnie z umowami subwencji finansowych przedsiębiorcy zobowiązani są do przedłożenia „Oświadczenia o rozliczeniu subwencji”. W myśl § 3 ust. 4 umowy: „Decyzję o wysokości zwrotu subwencji finansowej podejmie PFR, na podstawie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, złożonego przez Przedsiębiorcę w terminie 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej Przedsiębiorcy.”

Brak złożenia wskazanego powyżej Oświadczenia w zakreślonym terminie skutkować będzie bezwzględnym obowiązkiem zwrotu pobranej subwencji finansowej w całości. Oświadczenie to będzie składane, podobnie jak wnioski o udzielenie subwencji, przez system elektroniczny banków, które implementują przygotowany formularz przez PFR z oświadczeniem o rozliczeniu subwencji. Na obecną chwilę PFR nie ma jeszcze opracowanego formularza.

Niemniej jednak z Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” (zwanego dalej Regulaminem), stanowiącego integralną część umowy subwencji finansowej zawieranej przez przedsiębiorców z PFR (§ 11 ust. 5 umowy), wprost wynika, iż kluczowy dokument przy Mikroprzedsiębiorcach to „potwierdzenie stanu zatrudnienia”, a przy Małych i Średnich przedsiębiorstwach dodatkowo dokumenty finansowe firmy potwierdzające gotówkową stratę na sprzedaży. Stanowią o tym zacytowane poniżej przepisy:

  • § 4 ust. 8b): Warunkami częściowego zwolnienia Mikroprzedsiębiorcy z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej (do maksymalnie kwoty stanowiącej 75% wartości Subwencji Finansowej) są, między innymi: (…) b) złożenie oświadczenia przez Beneficjenta wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym stan zatrudnienia.
  • § 6 ust. 6b): Warunkami częściowego zwolnienia MŚP z obowiązku zwrotu Subwencji Finansowej (do maksymalnie kwoty stanowiącej 75% wartości Subwencji Finansowej), są: (…) b) złożenie oświadczenia przez MŚP wraz z załączonymi dokumentami finansowymi stwierdzającymi gotówkową stratę na sprzedaży oraz potwierdzającymi stan zatrudnienia.

Kolejny niezwykle ważny i istotny termin to 31 grudnia 2020 r. Do tego dnia, poprzez system elektroniczny banków, firmy będą musiały dostarczyć:

  • dokumenty potwierdzające, że osoba, która zaakceptowała umowę subwencji finansowej i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy (w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub
  • potwierdzenie przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia.

Nadto, z informacji z PFR wynika również, że do powyższej daty należy przedłożyć, za pośrednictwem banku, wszelkie zgody niezbędne do zawarcia umowy subwencji finansowej, w tym przedsiębiorca pozostający w związku małżeńskim zgodę małżonka na zawarcie umowy (o ile taka zgoda była wymagana), a przedsiębiorca będący spółką wszelkie uchwały wspólników lub organów spółki wymagane do zawarcia umowy (o ile takie uchwały były wymagane).

W przypadku niedostarczenia wskazanych powyżej dokumentów do dnia 31 grudnia 2020 r., firmy będą zobowiązane do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełnienia warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

Dodatkowo zwracam uwagę, iż wszelkie szczegółowe wymogi formalne, a w szczególności dotyczące wykazania  utrzymania odpowiednich „stanów zatrudnienia” dla Mikro, bądź Małych i Średnich przedsiębiorstw po upływie 12 pełnych miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia umowy subwencji finansowej, znajdują się w wymienionym powyżej Regulaminie umieszczonym i zaktualizowanym na stronie PFR pod adresem: https://pfrsa.pl/dam/serwis-korporacyjny-pfr/documents/tarcza-finansowa-pfr/regulamin_programu_tarcza_finansowa_pfr_dla_mmsp.pdf.