patern
Powrót Powrót

Prawo Gospodarcze i Budowlane

Pracując z przedsiębiorcami współuczestniczę w działalności Klienta przewidując i identyfikując możliwe niebezpieczeństwa oraz obszary, w których moje kompetencje i działanie zwiększą efektywność i skuteczność pracy jego firmy, tym samym zapewniając jej „maksymalną produktywność”. Na różnych etapach rozwoju przedsiębiorców jestem ich powiernikiem przy pokonywaniu i likwidowaniu wszelkich problemów, mając zawsze na uwadze literę prawa w tle.

Nadto prowadzona przeze mnie Kancelaria zapewnia skuteczną reprezentację w sprawach gospodarczych w sporach sądowych, a także przed organami i sądami administracyjnymi, w szczególności w zakresie sporów z umów handlowych, budowlanych, najmu, prawa spółek i windykacji należności.

Przy analizie sporów gospodarczych w pierwszej kolejności koncentruję się na:

 1. ustaleniu możliwości rozwiązania zaistniałego sporu na drodze polubownej, w szczególności poprzez udział w postępowaniu mediacyjnym,
 2. ocenie ryzyka prowadzenia sporu sądowego,
 3. opracowaniu perspektywicznego planu czynności procesowych,
 4. ustaleniu wachlarzu możliwych, doraźnych rozwiązań i ich implikacji finansowych dla Klienta.

Oferta mojej Kancelarii obejmuje w szczególności:

 • kompleksowe doradztwo w szeroko pojętej branży budowlanej,
 • opracowywanie i weryfikację wszelkich umów stosowanych w budownictwie i pozostałej dokumentacji prawnej,
 • negocjowanie warunków ugód sądowych i pozasądowych w postępowaniach mediacyjnych,
 • wsparcie przy opracowaniu i przedstawianiu drugiej stronie roszczeń wynikających z realizacji umowy, w tym roszczeń:
  • o przedłużenie czasu na ukończenie robót lub osiągnięcie poszczególnych etapów inwestycji tzw. kamieni milowych,
  • związanych z rozliczaniem kosztów przyspieszenia lub przedłużenia robót,
  • związanych z rozliczaniem robót dodatkowych oraz robót zamiennych powstałych w trakcie realizacji inwestycji budowlanej,
  • naliczaniem, miarkowaniem i rozliczaniem kar umownych,
 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych,
 • pomoc i reprezentacja w sporach:
  • związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym m.in. umów o roboty budowlane, umów o dzieło, umów sprzedaży, umów zlecenia, najmu, dzierżawy i leasingu oraz umów dostawy, spedycji i przewozu,
  • dotyczących realizacji zabezpieczeń zobowiązań umownych, w tym gwarancji należytego wykonania umowy, gwarancji bankowych i poręczeń, oświadczeń o poddaniu się egzekucji z aktów notarialnych,
  • o ochronę dóbr osobistych przedsiębiorców,
  • przeciwko członkom zarządu spółek,
 • sporządzanie pism, wniosków, odwołań od decyzji administracyjnych oraz skarg do sądu administracyjnego,
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych,
 • rejestrowanie drogą elektroniczną spółek prawa handlowego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez portal S-24 oraz pozostałe czynności prawne realizowane za pośrednictwem wymienionego portalu podczas działalności spółek.